Kik igényelhetik vissza a nyelvvizsga- és a KRESZ-vizsga díját?

Posted // 14th Oct. 2020 
Kik igényelhetik vissza a nyelvvizsga- és a KRESZ-vizsga díját?
 
A támogatásra való jogosultságról a 2020. július 1-jén hatályba lépett 146/2020. (IV.22.) Korm. rendelet rendelkezik.
 
 
 
Nyelvvizsga díj támogatás
 
Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017.(XII.29.) Korm. rendelet hatálybalépésétől, 2018. január 1-től lehetőség van a sikeres nyelvvizsga díjához, valamint a térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, továbbá honosított nyelvvizsga honosítási díjához nyújtott támogatás igénylésére.
 
A támogatás a 2018. január 1-ét követően letett vizsgákhoz vehető igénybe.
 
 
 
A támogatásra való jogosultság megítéléséhez első sikeres nyelvvizsgának minősülő nyelvvizsga típusokat, és a támogatott nyelvek körét részletesen meghatározza a Kormányrendelet.
 
 
 
Ki veheti igénybe a támogatást?
 
A támogatásra az a 35 év alatti magyar állampolgár, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.§ (1) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott személy lehet jogosult, aki a sikeres nyelvvizsgáról kiállított nyelvvizsga bizonyítványban szereplő vizsganapon, érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga honosítási határozat kiállításának napján a 35. életévét még nem töltötte be.
 
 
 
2020. július 1-jétől az is igényelheti a vizsgadíj visszatérítését, aki a 35. életévét már betöltötte, de a fenti időpontokban csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, ha korábban a támogatást még nem vette igénybe, és a támogatás alapjául szolgáló nyelvvizsgát, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga bizonyítványon megadott vizsganapra, érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállítására, vagy a honosítási határozat meghozatalára 2020. június 30-a után kerül sor.
 
 
 
Az első sikeres nyelvvizsga díjhoz nyújtott támogatás annak a 35. életévét a veszélyhelyzet alatt betöltő személynek is jár, aki 2020. december 31-ig terjedő vizsganapon teljesíti a nyelvvizsgát, illetve az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány, honosítási határozat kiállításának napja 2020. december 31-ig terjedő időszak.
 
 
 
A támogatás mértéke
 
A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, legfeljebb azonban a díjfizetés időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (2020-ban 161.000 forint) huszonöt százalékának (2020-ban legfeljebb 40.250 forintnak) megfelelő összeg.
 
 
 
Ügyintézés
 
A támogatás iránti kérelmet elektronikus úton, vagy formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához kell benyújtani.
 
Mellékelni kell a kérelemhez a vizsgadíj befizetését igazoló, a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatát.
 
A támogatást csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása címén igénylő személynek igazolnia kell az ellátásban részesülést is.
 
A támogatás iránti kérelem a nyelvvizsga bizonyítvány, illetve tanúsítvány, honosítási határozat kiállításának, közlésének időpontjától számított egy éven belül nyújtható be. A határidő jogvesztő.
 
A támogatás iránti eljárás költségmentes.
 
 
 
KRESZ-vizsgadíj támogatás
 
Az 55/2018.(III.23.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás szabályait tartalmazza.
 
 
 
Ki veheti igénybe a támogatást?
 
A támogatásra az a magyar állampolgár,és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.§ (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában meghatározott személy jogosult, aki a Kormányrendelet hatálybalépése, azaz 2018. július 1-ét követően tett sikeres közlekedési alapvizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.
 
 
 
2020. július 1-jétől az is igénybe veheti a támogatást, aki a 20. életévét már betöltötte és a vizsga napján csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, ha korábban a támogatást még nem vette igénybe és a KRESZ vizsga letételére 2020. június 30-a után került sor.
 
 
 
A KRESZ tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság annak a személynek is megállapítható, aki a 20. életévét a veszélyhelyzet időtartama alatt töltötte be, ha a sikeres KRESZ vizsga napja 2020. december 31-ig terjedő időszakra esik.
 
 
 
A támogatás mértéke
 
A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, legfeljebb azonban huszonötezer forint.
 
 
 
Ügyintézés
 
A támogatás megállapítása iránti kérelem a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához nyújtandó be elektronikus úton, vagy formanyomtatványon.
 
Az eljárás költségmentes.
 
 
 
A kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga letételét követő egy éven belül nyújtható be. Ez a határidő is jogvesztő.
 
A kérelemhez feltétlenül őrizzük meg a vizsgadíj és igazgatási szolgáltatási díj összegét és befizetését igazoló bizonylatot, mert azt a kérelemhez mellékelni kell.
 
Aki csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása címén igényli a támogatást, az ellátásban részesülést is igazolnia kell.